Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | CVR 38004077